musicheaven.gr
MUSICHEAVEN.GR has #148 673 rank on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. This website is estimated to get 3 910 unique visitors per day. These unique visitors make 4 645 pageviews. We estimate that this website earns at least $17 USD per day with advertising revenues so it can be valued at least $16 578 USD. This site has a 5/10 PageRank. It has 207 504 backward links from 1 034 domains, 4 backward links from .edu domains and 6 links from .gov domains. IP address of this site is 85.13.251.61. We detected that the average page load time of this website is 1.27 seconds.
We give this domain a SEO score of 68/100. Last update: Friday 26th of September 2014 RefreshMUSICHEAVEN.GR

Site Title ÅëëçíéêÞ ìïõóéêÞ êïéíüôçôá êáé ìïõóéêü ðåñéïäéêü, MusicHeaven
Alexa Rank #148 673
Pagerank 5/10
Yandex CY 10
Backward Links 207 504
Unique Domains Backward Links 1 034
Backward links from .Edu sites 4
Backward links from .Gov sites 6
Load Time 1.27 Seconds
Favicon
Daily Visitors 3 910
Daily Pageviews 4 645
Seo Score 68
Daily Revenue $17
Website Worth $16 578
Primary Country Greece
Alexa Rank in Primary Country #0
IP Address 85.13.251.61
Server Location , United KingdomHTML Analysis

HTML Size: 38.79 Kb External Links: 18
Internal Links: 2 H1 Tags: 0
H2 Tags: 0 H3 Tags: 7
H4 Tags: 14 H5 Tags: 0
H6 Tags: 0 Iframe: 1
Scripts: 16 Objects: 3
Forms: 3 Total Images: 14Visitors By Countries MapAlexa Traffic Analysis

MUSICHEAVEN.GR is ranked #148 673 on the internet. This rank shows site's popularity. Lower rank means more visitors that site gets. Most of users come to this website from Greece. This website is ranked #0 in Greece. It has 3 910 visitors per day, and has 4 645 pageviews per day. Click on the tabs below to get more info.


  • Country Traffic
  • Subdomains Visitors
  • Top Keywords

 No. Country % Traffic Daily Visitors
   1. Greece 82.7% 3 233

 No. Subdomain % Visitors Daily Visitors
   1. musicheaven.gr 99.39% 3 886
   2. radio.musicheaven.gr 13.46% 526

 No.Keywords
   1. musicheaven
   2. kithara.vu
   3. musicheven
   4. dtango
   5. musicheaven.gr
   6. poihmatakia ponou
   7. παρτι
   8. kithara vu
   9. kalhmera
   10. γιωτα νεγκα
   11. music heaven
   12. kalhmera arkadia
   13. i xores pou akoun perisotero house music
   14. kithara vu 2012
   15. notes
   16. stairway to heaven tune mini toy piano
   17. notes gia lura tou tragoudiou tou fegariou
   18. 1987: Μωρά στη φωτιά
   19. sygxordies
   20. Ζήσε
   21. sofa logia gia thn zwh
   22. mala vida
   23. home studio
   24. amalur haig
   25. μουσικες και λογια
   26. enosis lights
   27. ιδιαιτερα μαθηματα πιανου
   28. μαθηματα κιθαρας
Similar sites to MUSICHEAVEN.GR


 No.
   1. esmoke.gr
 ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ ÔÓÉÃÁÑÏ 100% ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÌÅÍÏ ÊÁÉ ÁÓÖÁËÅÓ
   2. super-shopping.gr
 www.Super-Shopping.gr - 100% ÁóöáëÝò çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá - Åðßóçìïò óõíåñãÜôçò Cyta
   3. 4epoxes.com
 ×ñéóôïõãåííéÜôéêá åßäç äÝíôñá êáé óôïëßäéá
   4. e-xondriki.gr
 ×ïíäñéêÞ êáé ëéáíéêÞ ðþëçóç êáé åõêáéñßåò ìå åßäç ðñïóöïñþí, stock, áèëçôéêþí, åßäç óðéôéïý, ðáðïýôóéá ê.á. E-XONDRIKI.GR
   5. kosmima-rologia.gr
 Êüóìçìá êáé ñïëüãéá Êåôóåôæüãëïõ
   6. 24h.gr
 ÅéäÞóåéò êáé ¢ìåóç ÅíçìÝñùóç - news.gr
   7. e-moraitis.com
 Ôï ðéï åíçìåñùìåíï çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá óôç èåóóáëïíéêç - www.multi-home.gr
Alexa Traffic Graph Analysis

Click on the tabs below to explore website's Traffic Rank, Reach, Pageviews, Pageviews/User, Bounce %, Time on Site and Search % history.

  • Traffic Rank
  • Reach
  • Pageviews
  • Pageviews/User
  • Bounce %
  • Time on Site
  • Search %


Select Range:Server Location Map

Address: , United Kingdom
Query Popularity & Competition


Query Popularity is an estimate of how frequently users search for keywords, on a scale from 0 to 100. Higher numbers indicate higher frequency of searches.

Competition indicates advertising competition for a query based on number of ads displayed for keyword searches on major search engines.
Both indexes use scale from 0 to 100.


 No.QueryQuery PopularityCompetition
   1. kithara.vu  31    10  
   2. vlassopoulostravel.gr  18    10  
   3. greek songs  17    80  
   4. ukulele  45    21  
   5. charms  34    36  
   6. notes  41    12  
   7. heaven  47    13  
   8. roger waters 31  5      10  
   9. free karaoke  21    13  
   10. roger waters  42    18  
   11. home studio  27    12  
   12. aggelies  27    17  
   13. karaoke  50    15  
   14. didaskalia tragoydiou  3      10  
   15. pneymata  3      10  
   16. νοτες  9      10  
   17. ωδειο οπερα  10    13  
   18. cubase 5  32    14  
   19. ozzy osbourne  44    13  
   20. μαθηματα πιανου  14    20  
   21. mon amour  33    30  
   22. vermeer  37    14  
   23. american dj  31    24  
   24. spoudes  3      50  
   25. σοφα λογια  22    10  
   26. metal shop  17    18  
   27. hendrix χιωτης  3      10  
   28. ukelele  34    16  HTTP Header Analysis

Here you can see HTTP header of musicheaven.gr response.

Date : Mon, 29 Apr 2013 20:50:21 GMT
Server : Apache/2.2.20 (Unix) mod_ssl/2.2.20 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635
X-Powered-By : PHP/5.2.17
Connection : close
Transfer-Encoding : chunked
Content-Type : text/htmlMywot.com - Reputation rating


The WOT reputation system computes website reputations using information received from users and other sources.

ReputationConfidence
 Trustworthiness  Do you trust this website? Is it safe to use? Does it deliver what it promises?   Excellent    3 / 5 
 Vendor reliability  Is the site safe for buying and selling, or for business transactions in general?   Excellent    3 / 5 
 Privacy  Can you trust the site owner, safely supply personal information, and download files?   Excellent    3 / 5 
 Child Safety  Does the site contain age-inappropriate material?   Excellent    3 / 5 

The higher the value, the more the community trusts the website.
The confidence indicates the estimated reliability of the reputation.


Website Metas Analysis

We found 3 meta tags on musicheaven.gr.

MetaContent
 DESCRIPTION  ÅëëçíéêÞ ìïõóéêÞ êïéíüôçôá êáé ìïõóéêü ðåñéïäéêü ìå forum, ðáñôéôïýñåò, ñáäéüöùíï, áããåëßåò, video, êïõßæ êáé blogs 
 fb:admins  606932071 
 ROBOTS  INDEX, FOLLOW 
Homepage Links Analysis


We found that the main page of musicheaven.gr has 18 external links and 2 internal links.